Czas - wstęp

Sekunda

Dokładność pomiarów czasu

Jednostki czasu

Okres

Częstotliwość

Przestrzeń

Zdarzenie

Ilość

Mol

Długość

Pomiary odległości

Inne

Maszyny proste

..

 

 

Zegar słoneczny w warszawskich Łazienkach Królewskich
Zegar słoneczny w Warszawskich Łazienkach

Okres

W przypadku opisywania zjawisk powtarzających się równomiernie (periodycznych) pojęcie czasu przechodzi w podobne do niego pojęcie okresu.

Okres jest to czas w jakim dokonuje się (średnio) jedno powtarzalne zdarzenie. 

Jednostką okresu jest zwykle sekunda (bo przecież jest to ciągle czas...):

[T] = s

Choć zdarzają się okresy podawane w innych jednostkach. Np.

okres obrotu Ziemi wokół osi - 24 godziny
okres obiegu Słońca przez Ziemię - ponad 365 dni.
obiegu sztucznego satelity Ziemi - 108 minut (tyle czas trwał pierwszy lot kosmiczny Gagarina)

Jak obliczamy okres?

Aby obliczyć okres wielu zdarzeń, trzeba po prostu podzielić sumaryczny czas tych zdarzeń, przez ich ilość. 

 

t – czas zajścia n zdarzeń (w układzie SI w sekundach)
n
– liczba zdarzeń powtarzających się zachodzących w czasie t (w układzie SI w sekundach)

Przykłady i obliczenia różnych okresów:

Jeżeli punkt materialny wykonuje 20 obiegów okręgu w ciągu czasu 5s, to oczywiście okres tego obiegu wynosi 5/20 = 1/4 sekundy.
Jeśli analogowa płyta gramofonowa wykonywała 33,3 obrotu na minutę, to jej okres wynosił: 60s:33,3 ≈ 1,8 s
Okres obiegu Ziemi wokół Słońca wynosi ok. 365,26 dni
Okres obrotu Ziemi wokół osi wynosi 24 godziny.

Jeszcze na temat okresu

 Szczególnym przypadkiem okresu omawianym w tym podręczniku jest Okres ruchu po okręgu. Słowo "okres" jest w fizyce używane jeszcze w kontekście wielkości atomowych - jako "okres połowicznego rozpadu".