Elektryczność i magnetyzm - wstęp

Nauka o elektryczności (a także magnetyzmie) dzieli się na kilka działów:

dział elektrostatyka jest nauką o statycznym (nie zmieniającym się) polu elektrycznym i ładunkach elektrycznych, jakie mogą się w tym polu poruszać. Jest to także nauka o zjawiskach elektryzowania ciał.
dział prąd elektryczny stały - zajmuje się podstawowymi pojęciami i zjawiskami związanym z przepływem nie zmieniającego się w czasie prądu elektrycznego. Tutaj (w odróżnieniu od działu "prądy zmienne) nie są rozpatrywane szczególne zjawiska powstające podczas zmian prądu elektrycznego, a powiązane z falami elektromagnetycznymi.
dział pole magnetyczne stałe (magnetostatyka) - pole magnetyczne może być wytwarzane przez magnesy stałe, a także przez płynące prądy. Dział o którym mowa, zajmuje się opisem pól magnetycznych stałych w powiązaniu z przyczynami je wywołującymi - prądem elektrycznym, lub obecnością materiałów wytwarzających własne pole magnetyczne.
dział prądy zmienne i fale elektromagnetyczne - tu omawiana są zjawiska powstające podczas zmian prądu elektrycznego, a w szczególności prądem przemiennym. W takiej sytuacji powstają również fale elektromagnetyczne, co zwykle też jest omawiane w ramach tego wspólnego działu.

Warto pamiętać, że w rzeczywistości zjawiska elektryczne tkwią u podstaw niemal całej fizyki: z właściwościami pola elektrycznego związana jest optyka (światło jest falą elektromagnetyczną), nauka o właściwościach materii (cząsteczki i atomy są powiązane siłami elektrycznymi i magnetycznymi), fizyka atomowa (tym co łączy składniki atomu - protony i elektrony - jest pole elektryczne, a do pełnego opisu zjawisk atomowych niezbędne jest wzięcie pod uwagę zjawisk magnetyzmu). Także inne dziedziny fizyki, a w szczególności fizyka kwantowa i teoria względności Einsteina są tak mocno związane z nauką o elektryczności, że właściwie można by je uznać, za jeden z poddziałów tej ostatniej.