Tabela współczynników załamania światła

Większość wartości zawartych poniżej współczynników jest przybliżona. Wynika to m.in. z tego, że w zależności od domieszek, zanieczyszczeń, ciśnienia gazu itp. opisane wartości te mogą się zmieniać.

Poza tym wartość współczynnika załamania zależy od barwy światła (patrz rozdział Rozszczepienie światła). 
Ośrodek bezwzględny współczynnik załamania n prędkość światła w ośrodku v [m/s]
diament 2,42 ok. 125 000 000
lód 1,31 ok. 229 000 000
sól kamienna 1,54 ok. 194 000 000
szkło (różne rodzaje) od 1,4 do 1,9 - średnio 1,5 od 1,53 ∙108 do 2,15∙108  
woda 1,33 225 000 000
etanol 1,36 220 000 000
powietrze 1,0003 299 706 000
próżnia 1 c = 299 792 458

 Najważniejszymi współczynnikami w tej tabeli są wartości dla próżni, wody i szkła. Warto zapamiętać, ze w przybliżeniu:

nwody =4/3 = 1,33

npróżni = npowietrza = 1

nszkła = 1,5

Załamanie światła <<  Tabela współczynników załamania światła >> Prawo załamania światła
>> Rozszczepienie światła