Pole magnetyczne - wstep

Linie pola magnetycznego

Bieguny magnetyczne

Pole magnetyczne magnesu trwałego

Ziemskie pole magnetyczne

Reguła trzech palców lewej ręki

Kierunek siły magnetycznej działającej na ładunki

Prawo Ampere'a

Prawo Biote’a – Savarta

Kierunek działania siły magnetycznej

Jak wcześniej wspomniano, siła działająca na ładunek poruszający się w polu magnetycznym jest prostopadła zarówno do tego pola, jak i do kierunku ruchu tego ładunku. Często siłę tę określa się mianem siły Lorentza

Rozważmy sytuację jak na rysunku poniżej:

 

Przypomnienie
Ten rysunek powyższy interpretujemy tak, że pole magnetyczne jest skierowane od obserwatora do płaszczyzny rysunku (bo widzimy "pióra" strzał, czyli uciekają one od nas do rysunku).

Tutaj widać też efekt działania siły magnetycznej - gdy ładunek dodatni porusza się w prawo, a pole magnetyczne ma zwrot od obserwatora do rysunku, wtedy siła działająca na ładunek będzie skierowana do góry.

Na początek przypomnimy ważną własność siły pochodzącej od pola magnetycznego:

Siła magnetyczna działająca na poruszające się ładunki działa zawsze prostopadle do płaszczyzny wyznaczonej przez prędkość i kierunek pola magnetycznego. Aby dokładnie określić zwrot tej siły prędkości posługujemy się zwykle regułą „trzech palców” lub regułą "śruby prawoskrętnej".

Zastosowanie reguły śruby prawoskrętnej

Aby posłużyć się regułą śruby prawoskrętnej musimy ustalić który z wektorów/kierunków - prędkości cząstki, czy pola magnetycznego weźmiemy jako pierwszy. Zasada jest następująca:

jeśli ładunek jest dodatni to pierwszym wektorem wziętym do reguły śruby prawoskrętnej jest wektor prędkości. 
jeśli ładunek jest ujemny to jako pierwszy musimy wziąć kierunek pola magnetycznego.