Układ biegunowy (walcowy)

Układ biegunowy (w odniesieniu do rozważań przestrzennych nazywany "walcowym") jest wygodny do stosowania wtedy, gdy analizujemy obroty ciał.

W układzie tym zamiast posługiwać się współrzędnymi X i Y (i w przestrzeni Z), wprowadza się dwie współrzędne innego rodzaju:

promień R (promień wodzący)
kąt φ jaki tworzy wektor wodzący z osią X-ów.
dla rozważań przestrzennych oś Z pozostaje bez zmian

Układ biegunowy jest wygodny, gdy trzeba opisywać ruchy obrotowe. Po umieszczeniu środka układu współrzędnych dokładnie w osi obrotu (prostopadłej do płaszczyzny obrotu) promień wodzący dla danego punktu jest stały. Wtedy dość często ruch może być opisywany tylko za pomocą zmian tylko jednej współrzędnej – kąta φ.

 

Pomiędzy współrzędnymi w układzie biegunowym i kartezjańskim zachodzą proste związki:


tg φ = y/x

Przekształcenie odwrotne wygląda następująco:

x = R cos φ
y
= R sin φ

 

Patrz także: Układ odniesienia,  Układ kartezjański, Rozważania o pojęciu układu odniesienia