Błędy pomiarowe - słowniczek pojęć

Błąd bezwzględny - różnica między wielkością rzeczywistą, a wielkością zmierzoną. Jeżeli mamy wielkość mierzoną A, to błąd bezwzględny pomiaru A  wynosi:

A = | AzmierzoneArzeczywiste |

 Błąd względny - błąd bezwzględny podzielony przez wartości wielkości.  Jeżeli mamy wielkość mierzoną A, to błąd względny pomiaru A  wynosi:

Błąd względny procentowy - błąd względny wyrażony w procentach. Wyraża się wzorem:

Średnia arytmetyczna z serii pomiarów – liczba równa sumie wartości wszystkich pomiarów podzielonej przez ilość tych pomiarów. Można to zapisać wzorem:

n – liczba dokonanych pomiarów
<A> średnia arytmetyczna ze wszystkich pomiarów
A
i – wartość zmierzona pomiaru o numerze i

Zapis w formie rozpisanej:

Odchylenie standardowe – liczba służąca do oszacowania błędu wielkości mierzonej, gdy została ona zmierzona wielokrotnie (seria pomiarów). Odchylenie standardowe można rozumieć jako średnie (kwadratowe) odchylenie od wartości średniej. Dane jest ono wzorem:

Tutaj:
n
– liczba dokonanych pomiarów
<A> średnia arytmetyczna ze wszystkich pomiarów
A
i – wartość zmierzona pomiaru o numerze i

Zapis w formie rozpisanej:

W większości przypadków odchylenie standardowe przyjmuje się jako błąd pomiarowy serii pomiarów. Warunkiem dodatkowym jest, aby ilość pomiarów n była większa od czterech n > 4.

Błąd paralaksy

Błąd paralaksy polega na tym, że oko odczytując pod złym kątem dane z miernika widzi wskazówkę przyrządu na tle niewłaściwej podziałki.

Błąd powyższy może wystąpić również dla zwykłej przezroczystej miarki plastikowej, ponieważ jej grubość (ok. 1 mm) oddziela kreski podziałki od obserwowanego przedmiotu. Przy patrzeniu pod kątem różnym od prostego obserwowany punkt jest widziany na tle różnych kresek.

Na rysunku koniec strzałki jest widziany na tle różnych kresek podziałki w zależności od kata patrzenia.

Aby uniknąć błędu paralaksy należy na podziałkę patrzeć prostopadle.