Zadania powtórzeniowy dla uczniów gimnazjum

Zadanie otwarte

Piłeczka spada z wysokości 2m na ukośnie ustawioną deseczkę. Po odbiciu się od deseczki piłka porusza się po łuku osiągając najwyższą wysokość 0,8 m. Prędkość piłeczki w najwyższym punkcie ukośnego toru wynosi 4 m/s.

Wskazówka: jeżeli nie potrafisz rozwiązać tego zadania bez znajomości masy piłeczki, przyjmij że wynosi ona 0,1 kg (jednak zadanie to da się rozwiązać bez tej dodatkowej danej).

a) W którym momencie ruchu piłeczka miała największą energię kinetyczną, a w którym największą energię potencjalną.

b) Czy w tym ruchu była spełniona zasada zachowania energii (odpowiedź uzasadnij za pomocą obliczeń)?

c) Na jaką wysokość wzniosłaby się piłeczka, gdyby deseczka była ustawiono poziomo. Załóż, że nie występuje opór powietrza, a wszelkie możliwe przemiany energii zachodzą wyłącznie w momencie odbicia i są niezależna od kąta ustawienia deseczki.

 

1. Jeśli sześcienną kostkę styropianową ściśniemy ze wszystkich stron tak, że jej krawędź zmniejszy się dwukrotnie (a kostka pozostanie dalej sześcianem), to
a) gęstość kostki wzrośnie 2-krotnie, a objętość zmaleje 2-krotnie
b) jej gęstość i objętość wzrosną 8-krotnie
c) j ej gęstość wzrośnie 8-krotnie a objętość zmaleje 4-krotnie
d) jej gęstość wzrośnie 8-krotnie a objętość zmaleje 8-krotnie
e) jej gęstość zmaleje 2-krotnie a objętość zmaleje 2-krotnie

Odp. prawidłowa

 

2. Rakieta poruszająca się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 8 m/s2 ma w pewnej chwili prędkość 150 m/s. Oznacza to, że 5 sekund wcześniej prędkość rakiety wynosiła:

a) 110 m/s
b) 142 m/s
c) 150 m/s
d) 158 m/s
e) 190 m/s

Odp. prawidłowa

 

3. Cegła ma masę 2,5 kg. Ciężar tej cegły w niutonach wynosi około:
a) 0,25 N
b) 2,5 N
c) 9,81 N
d) 10 N
e) 25 N

Odp. prawidłowa

 

4. Czajnik elektryczny ma moc 2100W. Do czajnika nalano 2 kg wody. W ciągu 1 min gotowania temperatura wody wzrośnie o (przyjmij ciepło właściwe wody jako 4200 J/kg°C i zaniedbaj straty ciepła):
a) 10 °C
b) 15 °C
c) 20 °C
d) 40 °C
e) 100 °C

Odp. prawidłowa

 

5. W Polsce przeprowadzono zmiana napięcia sieci z 220 V na 230 V. W wyniku tej zmiany część starszych urządzeń przy 230 V pracuje z inną mocą, niż podana dla 220 V. Przykładem są tu grzejniki elektryczne. Zakładając, że opór przewodnika nie zmienia się przy pracy ze zmienionym napięciem oblicz z jaką rzeczywistą mocą będzie pracowała grzałka 1000 W dostosowana do napięcia 220 V, ale podłączona do 230 V.

a) ok. 1000 W
b) ok. 1045 W
c) ok. 1090 W
d) ok. 1100 W
e) ok. 1230 W

Odp. prawidłowa

 

6. Woltomierz włączamy do obwodu równolegle. Gdyby jednak uprzeć się i jednak włączyć go do obwodu szeregowo, wtedy:
a) ulegnie on przepaleniu
b) chociaż sam nie zostanie uszkodzony, to jednak może spowodować zniszczenie źródła prądu, lub urządzeń do niego podłączonych
c) nic nie ulegnie zniszczeniu, ale uzyskany odczyt napięcia będzie zawyżony w stosunku do rzeczywistej wartości
d) uzyskany odczyt napięcia najczęściej niewiele nam powie o napięciu w warunkach w jakich układ normalnie pracuje
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Odp. prawidłowa

 

7. Prędkość z jaką rozchodzą się fale zależy przede wszystkim od:

a) mocy źródła wytwarzającego falę i częstotliwości fali
b) mocy źródła wytwarzającego falę i długości fali
c) długości fali
d) długości fali i położenia w ośrodku przeszkód
e) właściwości ośrodka

Odp. prawidłowa

 

8. Kąt załamania światła w pryzmacie zależy:

a) tylko od kąta padania światła
b) tylko od długości fali światła
c) tylko od rodzaju materiału z jakiego wykonano pryzmat
d) od kąta padania i materiału z jakiego wykonano pryzmat
e) od kąta padania, długości fali światła i materiału z jakiego wykonano pryzmat

Odp. prawidłowa

 

9. Ciśnienie wody działające na sześcian zanurzony całkowicie w wodzie jest:

a) największe przy górnej ściance, ponieważ działa z góry
b) największe przy bocznych ściankach, bo jest ich aż 4
c) największe dla ścianki najniżej położonej, bo jest zanurzona najgłębiej
d) takie samo dla wszystkich ścianek
e) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa

Odp. prawidłowa

 

10. Po ogrzaniu wody o 0,1°C okazało się, że jej gęstość wzrosła. Wynika stąd, że

a) początkowa temperatura wody była mniejsza od 0°C
b) początkowa temperatura wody zawarta była w przedziale 0 °C – 4 °C
c) początkowa temperatura wody była większa od 4 °C
d) woda była silnie zasolona
e) to nie jest realistyczny przypadek, bo gęstość substancji zawsze maleje wraz z wzrostem temperatury

Odp. prawidłowa